Overzicht verenigingen

De stichting gemeenschapsveiling Onderdijk heeft als doel om jaarlijks gelden beschikbaar te stellen t.b.v. stichtingen, verenigingen en instanties als extra bijdrage voor het uitvoeren van hun activiteiten of gelden die nodig zijn voor nieuwe initiatieven of onverwachte investeringen.

De stichtingen, verenigingen en instanties

  • zijn betrokken bij de levendigheid en saamhorigheid van de gemeenschap Onderdijk
  • hebben een ledenbestand en/of samenstelling ervan uit minimaal 5 leden, woonachtig in Onderdijk
  • ondernemen activiteiten en voeren werkzaamheden uit zonder een vorm van winstbejag en hebben geen commercieel karakter
  • buiten Onderdijk die een dienstverlenend karakter hebben t.a.v. de gemeenschap van Onderdijk
  • die op een verantwoorde gang van zaken, naar het oordeel van het bestuur van de stichting gemeenschapsveiling Onderdijk, hun financiën beheren
  • die tenminste twee jaar onafgebroken bestaan, tenzij het bestuur anders beslist.

Aanvragen voor een jaarlijkse bijdrage dienen schriftelijk te worden ingediend vóór 1 januari van elk kalenderjaar. Bij de toekenning van de aanvragen worden, naast de voorwaarden die worden gesteld aan de doelgroep, met name de volgende criteria in acht genomen:

  • het aantal leden dat in Onderdijk woonachtig is
  • de mate waarin de vereniging, instantie of instelling zelf activiteiten ontplooit voor een extra injectie van de eigen financiële positie
  • een duidelijke omschrijving van het doel waaraan de financiële tegemoetkoming wordt besteed
  • de aanwezigheid van een overzicht van de financiële exploitatie in het afgelopen jaar en een begroting voor het komende jaar

Incidentele aanvraag
In geval van incidentele aanvragen, ingediend door stichtingen, verenigingen en instanties die de saamhorigheid en levendigheid van de gemeenschap Onderdijk kan naar inzicht van het bestuur eenmalig een geldbedrag beschikbaar worden gesteld in de vorm van een waarderingsbijdrage van ten hoogste € 250,00.

In geval van incidentele aanvragen, bestemd voor evenementen die van enige betekenis zijn voor de gemeenschap Onderdijk, kan naar inzicht van het bestuur, afhankelijk van de aanvraag, een eenmalige dan wel een waarderingsbijdrage beschikbaar worden gesteld van ten hoogste € 250,00.

Eenmalige bijdrage
Van een eenmalige bijdrage is sprake als de bijdrage voorziet in de kosten van een eenmalige werkzaamheid of activiteit, waaronder mede wordt verstaan een startbijdrage voor werkzaamheden of activiteiten die in een beginstadium verkeren.

Aan genoemde bijdragen en toekenningen kunnen geen verwachtingen c.q. rechten worden ontleend voor de toekomst.

Het bestuur van de Stichting Gemeenschapsveiling Onderdijk behoudt zich te allen tijde het recht voor een verzoek tot een bijdrage toe te kennen, c.q. af te wijzen.

Verenigingen die wij een jaarlijkse bijdragen toekennen of hebben toegekend: